Miesięczny okres wypowiedzenia – co należy wiedzieć?

Stosunek pracy może nastąpić w różnorodny sposób, a jednym z nich jest rozwiązanie umowy o pracę. Obywa się ono w oparciu o oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem tak zwanego okresu wypowiedzenia. Jego długość podyktowana jest między innymi rodzajem umowy oraz długością jej obowiązywania.

Rozwiązanie umowy o pracę

Jak wspomniano powyżej, przepisy kodeksu pracy uwzględniają możliwość rozwiązania umowy na skutek oświadczenia jednej ze stron. Może to być zarówno inicjatywa pracodawcy, jak i pracownika. Niezależnie jednak od tego, która ze stron złożyła oświadczenie, należy stosować się do zachowania okresu wypowiedzenia. W związku z tym, taka forma rozwiązania umowy często określana jest jako rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Co istotne, kodeks pracy umożliwia rozwiązanie stosunku pracy zarówno w przypadku umów zawiązywanych na okres próbny, jak również w przypadku umów zawartych na czas określony i nieokreślony. Wypowiedzenie stanowi zatem narzędzie, które uwarunkowane jest prawnie, podobnie jak i okres jego trwania.

Rozwiązanie umowy o pracy z wypowiedzeniem

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na czas określony i nieokreślony może być zróżnicowany i zależy od czasu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. W przypadku, w którym pracownik zatrudniony jest krócej niż sześć miesięcy okres ten wynosi dwa tygodnie. W przypadku zatrudnienia przez co najmniej sześć miesięcy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika przez co najmniej trzy lata – wrasta on do sześciu miesięcy. W przypadku umowy zawartej na czas próbny okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze, jeżeli umowa zawarta była na okres krótszy niż dwa tygodnie, tydzień dla umów zawieranych na co najmniej dwa tygodnie oraz dwa tygodnie w przypadku umów podpisywanych na okres trzech miesięcy.

Miesięczny okres wypowiedzenia – jak liczyć okres rozwiązywania umowy?

W przypadku okresów wypowiedzeń, które liczone są w miesiącach wątpliwości budzi poprawnie liczony czas zakończenia umowy. Miesięczny okres wypowiedzenia należy zatem liczyć zgodnie z zasadą, że momentem rozpoczęcia jego biegu jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Natomiast okres tego wypowiedzenia kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca. Ponadto, na miesięczny okres wypowiedzenia nie wpływa zmienna liczba dni w poszczególnych miesiącach. Dla przykładu warto wskazać, że jeżeli wypowiedzenie zostało złożone siedemnastego marca, to rozpocznie się ono pierwszego kwietnia, a zakończy trzydziestego kwietnia.

Redakcja digital-finance.pl