Szczególne potrzeby pracodawcy a praca w godzinach nadliczbowych

Jedną z przesłanek, na którą powołują się pracodawcy, którzy wydają polecenie pracy nadliczbowej są tak zwane szczególne potrzeby pracodawcy. Warto zatem dokładniej przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych to działalność, która jest podejmowana przez pracownika ponad obowiązujące go normy czasu pracy. Ponadto, pod tym pojęciem rozumie się również przedłużony wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego dla danego pracownika systemu oraz rozkładu czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest szczegółowo opisana w przepisach prawa, w tym w Kodeksie pracy. Zgodnie z jego zapisami praca w godzinach nadliczbowych może wynikać z konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej, która ma na celu ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, a także ochronę mienia, środowiska lub konieczność usunięcia awarii. Drugą z przesłanek opisanych w artykule 151 Kodeksu pracy są szczególne potrzeby pracodawcy.

Szczególne potrzeby pracodawcy

W doktrynie oraz orzecznictwie za szczególne potrzeby pracodawcy przyjmuje się okoliczności wyjątkowe, nadzwyczajne oraz odbiegające od zwykłych potrzeb. Niemniej jednak ustawodawca nie określił konkretnie na czym te szczególne potrzeby pracodawcy miałyby polegać. Jest to zatem dość trudne do stwierdzenia, a jak wiadomo niesie ze sobą poważne konsekwencje, które przekładają się na czas pracy podwładnych oraz harmonijną pracę przedsiębiorstwa. Z uwagi na to, że szczególne potrzeby pracodawcy mają dotyczyć sytuacji nadzwyczajnych oraz różniących się od tych, które mogą występować na co dzień, nie mogą być one podyktowane na przykład wzrostem liczby zamówień i koniecznością ich realizacji. Ponadto, przyjmuje się, że tego typu szczególna praca w tak zwanych nadgodzinach powinna mieć zawsze charakter niezaplanowany.

Ocena szczególnych potrzeby pracodawcy

Ocenę czy dane potrzeby pracodawcy mają charakter szczególny dokonuje on sam. W przypadku, w którym stwierdza się konieczność pracy w godzinach nadliczbowych pracodawca wydaje stosowne polecenie, które może być wydane w jakiejkolwiek formie. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodność z przepisami prawa wydanego przez pracodawcę polecenia pracy w godzinach nadliczbowych oceniać może inspektor pracy w toku zarządzonej kontroli. Ponadto, kwestie te mogą być rozstrzygane w toku postępowania przed sądem pracy. Należy podkreślić, że pracodawca, który wydaje polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, przy braku ku temu uzasadnionych przesłanek narusza przepisy o czasie pracy.

Redakcja digital-finance.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *